کارآفرینی

تعریف کارآفرین

کارآفرین عاملی است که تمامی ابزار تولید را ترکیب می کند و مسئولیت ارزش تولیدات، بازیافت کل سرمایه هزینه شده و سود و زیان حاصل از آن را بر عهده می گیرد. محققان، افراد کارآفرین را نیروی محرکه اصلی در توسعه اقتصادی می دانند و از نگاه آنان نقش کارآفرین در سازمان منحصر به فرد و منجر به نوآوری است.کارآفرینی به طور سنتی بر فرد کارآفرین متمرکز است. افراد متهور و خلاق با استفاده از فرصتها و منابع فراهم شده توسط محیط، شروع به کسب وکار جدید یا گسترش وضع موجود بصورت موفقیت آمیز می نمایند کارآفرینان با اضافه نمودن به منابع درونی محیط سازمان، فرصت های موجود را بهینه می نمایند. واژه کارآفرین به افرادی اطلاق می شود که موتور اقتصادی شرکت بوده و مسئول ایجاد مشاغل و فرآیندها و محصولات ابتکاری جدید می باشند.

انواع کارآفرینی

محققان کارآفرینی را به سه دسته تقسیم می کنند که شامل:

کارآفرینی آزاد یا مستقل فرآیندی است که کارآفرین طی می کند تا فعالیت های کارآفرینان را به طور آزاد به ثمر رساند.

کارآفرینی درون سازمانی فرآیندی است که کارآفرین طی می کند تا فعالیت خلاقانه و نوآورانه را در سازمانی که معمولا سنتی و بوروکراتیک است، به ثمر برساند.

کارآفرینی سازمانی فرآیندی است که سازمان طی می کند تا همه کارکنان بتوانند در نقش کارآفرین انجام وظیفه کنند و تمام فعالیت های کارآفرینانه فردی و گروهی به طور مستمر، سریع و راحت در سازمان مرکزی یا شرکت تحت پوشش خودمختار به ثمر رسند.

ضرورت کارآفرینی سازمانی برای سازمان های امروزی

کارآفرینی سازمانی را شیوه برانگیختن و سپس بهره وری از افراد در درون یک سازمان تعریف می کنند. شیوه ای که افراد فکر می کنند قادرند کارها را به طریقی متفاوت و بهتر انجام دهند. در اغلب موارد که کارآفرینان سازمانی مورد حمایت سازمان قرار نمی گیرند، از سازمان خارج شده و به کارآفرینی مستقل روی می آورند بنابراین به منظور جلوگیری از خروج افراد کارآفرین و توانمند از سازمان، توجه به کارآفرینی سازمانی و فراهم آوردن بستر مناسبی برای آن، باید در استراتژی سازمان شدیدا مورد تاکید و توجه قرار گیرد. در همین راستا مهم ترین عواملی که باعث افزایش توجه به کارآفرینی سازمانی شده، در پاسخ به سه نیاز است که به شرکت ها تحمیل گردیده است.

– افزایش سریع رقبای جدید.

– ایجاد حس بی اعتمادی نسبت به شیوه های مدیریتی سنتی در شرکت ها.

– خروج بهترین نیروهای کار از شرکت و اقدام آنها به کارآفرینی مستقل.

(منبع مقاله کارآفرینی نوشته ربابه دیانتی و علیرضا زارع زیدی).

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.