الزامات قانونی و دستور العمل های خرید

واحد خرید در سازمان های دولتی ملزوم به رعایت قانون برگزاری مناقصات بوده و رعایت این قانون در کلیه خریدها الزامی می باشد. علاوه بر قانون برگزاری مناقصات واحد خرید ملزم به تبعیت از قوانین تجاری و حقوقی سطح کشور نیز می باشد. موارد یادشده مربوط به الزامات و قوانین محیط خارجی سازمان می باشد. علاوه بر موارد ذکر شده واحد خرید در انجام فعالیت های خود روش ها رویه ها و استانداردهای داخلی سازمان را مدنظر قرارداده و کلیه عملیات و فرآیندهای کار خود را مطابق با این روش ها و رویه ها و استانداردهای تعریف شده انجام می دهد در بسیاری از سازمان ها روش اجرایی خرید تدوین شده که اداره خرید نیز ملزم به تبعیت از این روش اجرایی می باشد.

عطف به موارد یاد شده می توان چنین استنباط کرد که واحد خرید در واقع با رعایت قانون برگزاری مناقصات و قوانین تجاری و حقوقی سطح کشور موجبات پاسخگوی حسابرسان خارجی سازمان را فراهم می نمایند و با رعایت روش ها و رویه ها و روش اجرایی و استانداردهای داخلی سازمان موجبات پاسخگویی حسابرسان داخلی سازمان را فراهم می نماید (منبع کتاب مدیریت خرید در سازمان های دولتی و خصوصی نوشته علی قاسمی قاسموند).

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.