فعالیت های منابع انسانی

با مطالعه نظر اندیشمندان و پژوهشگران مدیریت در خصوص فعالیت های منابع انسانی و فعالیت های مطرح شده در الگو های منابع انسانی می توان فعالیت های منابع انسانی را به شرح ذیل بر شمرد و دسته بندی کرد که عبارتند از: تجزیه، طراحی و طبقه بندی مشاغل؛ فرایند برنامه ریزی منابع انسانی، فرایند کارمندیابی، سیستم انتخاب، فرآیند اجتماعی کردن، آموزش و توسعه منابع انسانی، سیستم مدیریت عملکرد، سیستم پاداش، سیستم حقوق و دستمزد، سیستم مسیر شغلی و جانشین پروری، نظام نگه داری منابع انسانی، انضباط: اصلاح رفتار نامطلوب کارکنان.

نظرات اندیشمندان و پژوهشگران در خصوص فعالیت های منابع انسانی را می توان به شکل دسته بندی در جدول ذیل  نشان داد و مورد مقایسه قرار داد.

 

مقایسه نظرات پژوهشگران در خصوص در خصوص فعالیت های منابع انسانی

فعالیت های منابع انسانی پژوهشگر
تجزیه، طراحی و طبقه بندی مشاغل. سعادت (۱۳۹۲)  قلی پور (۱۳۹۶) رنجبریان (۱۳۹۲) مدل تعالی منابع انسانی (۱۹۹۱)
فرایند برنامه ریزی منابع انسانی، سعادت (۱۳۹۲) قلی پور (۱۳۹۶) رنجبریان (۱۳۹۲)   ابطحی (۱۳۸۹) محمدی و ورزشکار (۱۳۹۲) بامبرگر و لن و مشولم (۲۰۰۰) گری دسلر
فرایند کارمندیابی سعادت (۱۳۹۲) قلی پور (۱۳۹۶) رنجبریان (۱۳۹۲) ابطحی (۱۳۸۹) گری دسلر
سیستم انتخاب سعادت (۱۳۹۲) قلی پور (۱۳۹۶) رنجبریان (۱۳۹۲)   اصیلی و همکاران (۱۳۹۵) ابطحی (۱۳۸۹) گری دسلر،  فامبرون و همکاران، مدل تعالی منابع انسانی (۱۹۹۱)
فرآیند اجتماعی کردن سعادت (۱۳۹۲) قلی پور (۱۳۹۶)
آموزش و توسعه منابع انسانی سعادت (۱۳۹۲) قلی پور (۱۳۹۶) رنجبریان (۱۳۹۲)

اصیلی و همکاران (۱۳۹۵) حسنی صدر آبادی (۱۳۹۵)

ابطحی (۱۳۸۹) گری دسلر، فامبرون و همکاران ، دایر و هولدر (۱۹۸۸) مالکوم بالدریج (۲۰۰۳) مدل تعالی منابع انسانی (۱۹۹۱) محمدی و ورزشکار (۱۳۹۲) بامبرگر و لن و مشولم (۲۰۰۰)

سیستم مدیریت عملکرد سعادت (۱۳۹۲) قلی پور (۱۳۹۶) رنجبریان (۱۳۹۲) اصیلی و همکاران (۱۳۹۵) دایر و هولدر (۱۹۸۸) ابطحی (۱۳۸۹) گری دسلر، فامبرون و همکاران بامبرگر و لن و مشولم (۲۰۰۰)  مدل تعالی منابع انسانی (۱۹۹۱) محمدی و ورزشکار (۱۳۹۲)
سیستم پاداش سعادت (۱۳۹۲) دایر و هولدر (۱۹۸۸)بامبرگر و لن و مشولم (۲۰۰۰) فامبرون و همکاران
سیستم حقوق و دستمزد ابطحی (۱۳۸۹)سعادت (۱۳۹۲) قلی پور (۱۳۹۶) رنجبریان (۱۳۹۲) بیر و همکاران ()مدل تعالی منابع انسانی (۱۹۹۱) محمدی و ورزشکار (۱۳۹۲)
سیستم مسیر شغلی و جانشین پروری سعادت (۱۳۹۲) قلی پور (۱۳۹۶) ابطحی (۱۳۸۹) مالکوم بالدریج (۲۰۰۳)
حفظ و نگهداشت منابع انسانی سعادت (۱۳۹۲) قلی پور (۱۳۹۶) حسنی صدر آبادی (۱۳۹۵) ابطحی (۱۳۸۹) مالکوم بالدریج (۲۰۰۳) مدل تعالی منابع انسانی (۱۹۹۱) محمدی و ورزشکار (۱۳۹۲) گری دسلر
انضباط: اصلاح رفتار نامطلوب کارکنان سعادت (۱۳۹۲) قلی پور (۱۳۹۶) ابطحی (۱۳۸۹)

(منبع جزوه تدریس منابع انسانی علی قاسمی قاسموند)

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.