فعالیت های منابع انسانی

با مطالعه نظر اندیشمندان و پژوهشگران مدیریت در خصوص فعالیت های منابع انسانی و فعالیت های مطرح شده در الگو های منابع انسانی می توان فعالیت های منابع انسانی را به شرح ذیل بر شمرد و دسته بندی کرد که عبارتند از: تجزیه، طراحی و طبقه بندی مشاغل؛ فرایند برنامه ریزی منابع انسانی، فرایند کارمندیابی، سیستم انتخاب، فرآیند اجتماعی کردن، آموزش و توسعه منابع انسانی، سیستم مدیریت عملکرد، سیستم پاداش، سیستم حقوق و دستمزد، سیستم مسیر شغلی و جانشین پروری، نظام نگه داری منابع انسانی، انضباط: اصلاح رفتار نامطلوب کارکنان.

نظرات اندیشمندان و پژوهشگران در خصوص فعالیت های منابع انسانی را می توان به شکل دسته بندی در جدول ذیل  نشان داد و مورد مقایسه قرار داد.

 

مقایسه نظرات پژوهشگران در خصوص در خصوص فعالیت های منابع انسانی

فعالیت های منابع انسانی پژوهشگر
تجزیه، طراحی و طبقه بندی مشاغل. سعادت (۱۳۹۲)  قلی پور (۱۳۹۶) رنجبریان (۱۳۹۲) مدل تعالی منابع انسانی (۱۹۹۱)
فرایند برنامه ریزی منابع انسانی، سعادت (۱۳۹۲) قلی پور (۱۳۹۶) رنجبریان (۱۳۹۲)   ابطحی (۱۳۸۹) محمدی و ورزشکار (۱۳۹۲) بامبرگر و لن و مشولم (۲۰۰۰) گری دسلر
فرایند کارمندیابی سعادت (۱۳۹۲) قلی پور (۱۳۹۶) رنجبریان (۱۳۹۲) ابطحی (۱۳۸۹) گری دسلر
سیستم انتخاب سعادت (۱۳۹۲) قلی پور (۱۳۹۶) رنجبریان (۱۳۹۲)   اصیلی و همکاران (۱۳۹۵) ابطحی (۱۳۸۹) گری دسلر،  فامبرون و همکاران، مدل تعالی منابع انسانی (۱۹۹۱)
فرآیند اجتماعی کردن سعادت (۱۳۹۲) قلی پور (۱۳۹۶)
آموزش و توسعه منابع انسانی سعادت (۱۳۹۲) قلی پور (۱۳۹۶) رنجبریان (۱۳۹۲)

اصیلی و همکاران (۱۳۹۵) حسنی صدر آبادی (۱۳۹۵)

ابطحی (۱۳۸۹) گری دسلر، فامبرون و همکاران ، دایر و هولدر (۱۹۸۸) مالکوم بالدریج (۲۰۰۳) مدل تعالی منابع انسانی (۱۹۹۱) محمدی و ورزشکار (۱۳۹۲) بامبرگر و لن و مشولم (۲۰۰۰)

سیستم مدیریت عملکرد سعادت (۱۳۹۲) قلی پور (۱۳۹۶) رنجبریان (۱۳۹۲) اصیلی و همکاران (۱۳۹۵) دایر و هولدر (۱۹۸۸) ابطحی (۱۳۸۹) گری دسلر، فامبرون و همکاران بامبرگر و لن و مشولم (۲۰۰۰)  مدل تعالی منابع انسانی (۱۹۹۱) محمدی و ورزشکار (۱۳۹۲)
سیستم پاداش سعادت (۱۳۹۲) دایر و هولدر (۱۹۸۸)بامبرگر و لن و مشولم (۲۰۰۰) فامبرون و همکاران
سیستم حقوق و دستمزد ابطحی (۱۳۸۹)سعادت (۱۳۹۲) قلی پور (۱۳۹۶) رنجبریان (۱۳۹۲) بیر و همکاران ()مدل تعالی منابع انسانی (۱۹۹۱) محمدی و ورزشکار (۱۳۹۲)
سیستم مسیر شغلی و جانشین پروری سعادت (۱۳۹۲) قلی پور (۱۳۹۶) ابطحی (۱۳۸۹) مالکوم بالدریج (۲۰۰۳)
حفظ و نگهداشت منابع انسانی سعادت (۱۳۹۲) قلی پور (۱۳۹۶) حسنی صدر آبادی (۱۳۹۵) ابطحی (۱۳۸۹) مالکوم بالدریج (۲۰۰۳) مدل تعالی منابع انسانی (۱۹۹۱) محمدی و ورزشکار (۱۳۹۲) گری دسلر
انضباط: اصلاح رفتار نامطلوب کارکنان سعادت (۱۳۹۲) قلی پور (۱۳۹۶) ابطحی (۱۳۸۹)

(منبع جزوه تدریس منابع انسانی علی قاسمی قاسموند)

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *