منشور اخلاقی MBA

به عنوان یک فرد رهبر کسب و کار، من نقش خود را در جامعه تشخیص می دهم. هدف من، رهبری افراد و مدیریت منابع در راستای ایجاد ارزشی است که هیچ فردی به تنهایی نمی تواند آن را ایجاد نماید. تصمیمات من بر رفاه درون و بیرون بنگاه من اثر می گذارد (حال و آینده). بنابراین من قول می دهم…

ادامه مطلب