مدیریت بحران: زمینه های پیدایش و عوامل موثر در مقابله با بحران در سازمان ها

 

چکیده

بحران حادثه ای است که موجب سردرگمی و حیرت افراد شده، قدرت واکنش منطقی و موثر را از آنان سلب کرده، و تحقق اهداف سازمان را به مخاطره انداخته است. بحران، اختلالی عمده است که کل سیستم را از کار و جنبش بازداشته و سازمان را با اشکالات عمده روبه رو ساخته و حیات آن را به مخاطره انداخته است. عليرغم تلاش هاي زيادي كه در دو دهة اخير در رابطه با مديريت بحران صورت گرفته است، ولي همچنان نارسايي هاي متعددي در ساختار تشكيلات هدايت عمليات امداد و نجات وجود دارد . در اكثر سازمان هاي در زمینه مقابله  با بحران، برنامه مدون و تقسيم كار و دسته بندي فعاليت هاي افراد فقط در حد يك چارت سازماني ديده مي شود كه به طور دقيق افراد مسئول براي آن تعريف نشده است. چنانچه مديريت علمي و عملياتي مناسب، در برخورد با حوادث غير مترقبه موجود نباشد، خسارت هاي مالی و انساني ناشي از بلايا چندين برابر خواهد بود. مديريت بحران علمي‌است كاربردي كه به وسيله مشاهده سيستماتيك بحران ها و تجزيه و تحليل آنها در جستجوي يافتن ابزاري است كه به وسيله آن بتوان از بروز بحران ها پيشگيري نمود و يا در صورت بروز آن در خصوص كاهش آثار آن، آمادگي لازم و امداد رساني سريع و بهبودي اوضاع اقدام نمود. هدف تحقیق حاضر شناخت و تجزیه و تحلیل زمینه های پیدایش و عوامل موثر در مقابله با بحران در سازمان ها می باشد. در تحقیق حاضر با تعریف بحران و مدیریت آن و تشریح زمینه های پیدایش بحران، سازمان های بحران پذیر و بحران ستیز، عوامل موثر مقابله با بحران، اهداف مدیریت بحران، چرخه مديريت بحران وگام های موثردر مدیریت بحران مورد بررسی و در نهایت پیشنهاداتی در جهت پیشگیری از وقوع بحران و مدیریت آن و آمادگی برای مواجه با بحران و کاهش آسیب های احتمالی ناشی از آن در سازمان ها ارائه شده است.

واژگان کلیدی: بحران، مدیریت بحران، سازمان های بحران پذیر، سازمان های بحران ستیز

دانلود مقاله

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.