اهمیت مدیریت دانش در سازمان ها با تاکید بر تسهیم دانش

 

چکیده

دنیای امروز دنیای، تغییر و تحول است. دنیایی که در آن سرعت تغییر و تحولات برون سازمانی گاه بر تحولات درون سازمانی فزونی یافته منجر به حذف گروهی از سازمان ها از چرخه رقابت در بازار می شود. آنچه که به عنوان یک رویکرد موثر و کارآمد می تواند به سازمانها در پیش گرفتن تحولات درونی از تغییرات و تحولات پیرامونی و حفظ بقاء کمک نماید، تجهیز به ابزارهایی می باشد که بتواند حضور سازمان را در این تکاپو تضمین و عرصه رقابت سازمان در بازار با سایر رقبا فراهم نماید. در عصر کنونی که به عصر اطلاعات و دانش مرسوم شده است مزیت اصلی در سرمایه دانشی نهفته است و توسعه وپیشرفت آینده به جوامعی تعلق خواهد داشت که سهم بیشتری از دانش را به خود اختصاص می دهند. در طی چند سال اخیر بحث زیادی در مورد اهمیت مدیریت دانش صورت گرفته و هم اکنون مدیریت دانش محور فعالیت های مدیریت در محیط شدیدا رقابتی است. هدف تحقیق حاضر بیان اهمیت مدیریت دانش بعنوان یک منبع استراتژیک در سازمانها میباشد. در تحقیق حاضر با بیان مفاهیم اساسی و زیر بنایی، تعاریف و فرآیندهای مدیریت دانش به بررسی عوامل کلیدی موفقیت پیاده سازی مدیریت دانش و تسهیم دانش در سازمان پرداخته شده است و با بررسی موانع استقرار مدیریت دانش در سازمانها پیشنهاداتی در جهت هموار نمودن راه برای استقرار مدیریت دانش و ایجاد زمینه های لازم درخصوص به اشتراک گذاری دانش بین کارکنان ارائه گردیده است.

واژگان کلیدی: مدیریت دانش، تسهیم دانش،سرمایه دانشی

دانلود مقاله

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.