اهمیت استقرار مدل تعالی سازمانی EFQM در سازمان ها

 

چکیده

در جهان امروز همگام با تحولات و تغییرات شگرفی که در ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی و تکنولوژیک رخ می دهد، تحولات عمیقی نیز در روش ها و سیستم های نوین مدیریت ایجاد شده و دیدگاههای کاملاً متفاوتی نسبت به گذشته بر مدیریت سازمانها حاکم می گردد. از جمله مفاهیم جدیدی که امروزه در بسیاری از کشورهای جهان جایگاه قابل توجهی پیدا کرده است، سازماندهی مدل های تعالی سازمانی و جوایز ملی کیفیت است که بر اساس آن سازمان ها و بنگاه های مختلف مورد ارزیابی و مقایسه قرار گرفته و با ایجاد فضای رقابتی حرکت به سوی بهبود و ارتقاء را در آنها تقویت می نماید. مدل هاي تعالی سازمانی، بعنوان ابزارهاي قوي براي سنجش میزان موفقیت استقرار سیستم ها در سازمان هاي مختلف به کار گرفته می شوند. با بکار گیري اینگونه مدل ها سازمان میزان موفقیت خود را در اجراي برنامه هاي بهبود در مقاطع مختلف زمانی مورد ارزیابی قرار می دهد. هدف تحقیق حاضر بیان اهمیت استقرار مدل تعالی سازمانی EFQM در سازمان ها می باشد. در تحقیق حاضر با تشریح مبانی، مفاهیم، معیارها و روشهای خودارزیابی مدل EFQM به بیان مزایا استقرار مدل ومزایا خوداریابی پرداخته شده است و در جهت استقرار مدل تعالی سازمانی EFQM پیشنهاداتی ارائه گردیده است.

واژگان کلیدی: مدل های تعالی سازمانی، جایزه ملی کیفیت، خود ارزیابی

دانلود مقاله

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.