توانمندسازی کارکنان: ایجاد شرایط و بستر لازم و ارائه راه کار جهت برطرف نمودن موانع

 

چکیده

با توجه به حضور و دخالت عامل انسانی در تمام صحنه ها، بکارگیری شایسته نیروهای سازمان، نقش مهمی در بقاء و کارایی سازمان دارد. دنیای ما، دنیای سازمانهاست و گرداننده اصلی این گردونه، انسانها هستند. آنانند که به کالبد سازمان جان می بخشند و تحقق هدف را میسر می سازند. وظایف و مسئوليت های دولتها در قبال جامعه، غالباً به وسیله سازمانهای دولتی، صنعتی و بازرگانی موجود در جامعه انجام می پذیرد و منابع انسانی، عوامل مهمی برای تحقق اهداف این سازمانها به شمار   می روند. روند جدیدی که باعث اهمیت مدیریت منابع انسانی در تئوری و عمل شده، نقش و رسالت این منبع استراتژیک در مقام مهمترین عامل تامین کیفیت جامع و بهره وری در سازمان های دولتی و بازرگانی و نهایتاً زیر بنای اصل توسعة اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است. توانمندسازی تشویق افراد به مشارکت بیشتر در اتخاذ تصمیم هایی که بر فعالیت های آنان تأثیرگذار است، تعریف می شود. توانمندسازی به معنی فراهم کردن آزادی برای کارکنان است تا وظایف را بخوبی انجام دهند توانمندسازی یعنی اینکه شما برای اقدام آزادی عمل دارید. توانمندسازی فراهم نمودن آزادی بیشتر، استقلال کاری، مسئوليت پذیری برای تصمیم گیری و خود کنترلی در انجام کارها برای کارکنان سازمان است. هدف تحقیق حاضر شناخت و تجزیه و تحلیل شرایط و بستر لازم و شناسایی موانع توانمندسازی کارکنان و ارائه راه کار جهت برطرف نمودن موانع می باشد. در تحقیق حاضر با تعریف توانمندسازی کارکنان و بیان مفاهیم و  مولفه های اساسی آن و تشریح مزایا و نتایج توانمندسازی، گامهای اساسی اجرای توانمندسازی، شرایط و بستر لازم و موانع توانمندسازی کارکنان مورد بررسی و در نهایت پیشنهاداتی در جهت برطرف نمودن موانع توانمندسازی کارکنان ارائه شده است.

واژگان کلیدی: توانمندسازی کارکنان، منابع انسانی، موانع توانمندسازی

دانلود مقاله

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *